Menu witryny

Zapraszamy na nowy serwis internetowy

Aprobat i Rekomendacji Technicznych

Instytutu Techniki Budowlanej

dostępnych w wersji elektronicznej

(obecna witryna www nie będzie już dłużej rozwijana)

Aprobata Techniczna ITB

 

Aprobaty Techniczne ITB udzielane są na wniosek producenta lub grupy producentów wyrobu budowlanego, a w przypadku zestawu wyrobów budowlanych - na wniosek podmiotu kompletującego zestaw.

Zasady i tryb udzielania, zmiany i uchylania aprobat technicznych, a także jednostki organizacyjne upoważnione do wydawania aprobat technicznych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/2004, poz. 2497).

 

 

 

Europejska  Aprobata Techniczna

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Instytut techniki Budowlanej jest jedyną polską jednostką upoważnioną do udzielania europejskich aprobat technicznych.

Upoważnienie to zostało notyfikowane Komisji Europejskiej oraz członkom UE, co pozwoliło na uzyskanie przez ITB statusu członka rzeczywistego Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA).

Europejskie aprobaty techniczne (ETA) stanowią - podobnie jak normy zharmonizowane - dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodności pozwalającej na oznakowanie CE wyrobów budowlanych.

 

 

 

 

Rekomendacja TechnicznaRekomendacje Techniczne ITB są dokumentami dobrowolnymi, wydawanymi dla:

  • wyrobów lub zestawów wyrobów nie podlegających wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881),
  • wyrobów lub zestawów wyrobów wprowadzanych do obrotu ze znakiem budowlanym B lub z oznakowaniem CE,
  • powtarzalnych rozwiązań technicznych.

Rekomendacje Techniczne ITB wydawane dla wyrobów lub zestawów wyrobów nie podlegających wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych stanowią specyfikacje techniczne, umożliwiające dokonywanie oceny zgodności i wydawanie przez Producenta świadectw technicznych (ewentualnie świadectw zgodności), potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe wyrobów (zestawów wyrobów) nimi objętych.